PROJEKT ERASMUS+ KA1            

Název projektu: Barevná angličtina

Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA101-023015

Typ projektu: Projekt financován z fondů EU v operačním programu Erasmus+ Výzvě 2016 KA101 – Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita pracovníků škol.

Cílová skupina: 8 pedagogů školy

Trvání projektu: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2018


Cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogů naší školy v oblasti zavádění a využívání moderních metod ve výuce, konkrétně metod projektové a situační výuky a zážitkové pedagogiky.

Zaujala nás výuková metoda CLIL. Po důkladném teoretickém seznámení s principy metody bychom rádi její prvky zavedli. Projektem Barevná angličtina zvýšíme jazykovou vybavenost pracovníků školy pro praktické využití cizího jazyka nejen ve vyučovacích předmětech, ale také ve volnočasových aktivitách ve škole.
Následně, po návratu z mobilit, budeme nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v naší škole, kde očekáváme dynamické zavedení nových přístupů a metod a tím zvýšení úrovně a atraktivity výuky.
Věříme, že pobyt na zahraniční jazykové škole nám pomůže v získání sebejistoty a rozšíření jazykových dovedností. To povede ke snadnější realizaci našeho záměru. Stěžejní motivací projektu Barevná angličtina je naučit děti myslet v anglickém jazyce, používat angličtinu přirozeně.
                
Cílem je zvýšení kvalifikace zúčastněných, což plně koresponduje s hlavními cíli programu Erasmus+, kterými jsou zvýšení kvality a přiměřenosti kvalifikací a dovedností nejen učitelů. Neméně důležitým cílem je nastartovat prostřednictvím jazykového kurzu v zahraničí profesní růst našich zaměstnanců tak, aby byli motivováni k dalšímu sebevzdělávání v rámci evropských projektů, např. job-shadowing či teaching assignment.                                                                                                                    
Sekundárním cílem je internacionalizace školy prostřednictvím rozšíření vztahové sítě školy, prohloubení spolupráce se současnými zahraničními partnery a zapojení školy do evropských vzdělávacích projektů.
Tyto cíle jsou plně v souladu s Evropským plánem rozvoje naší školy. Naším hlavním záměrem je podpora profesního rozvoje našich pracovníků v oblasti vzdělávání a zvýšení kapacit a mezinárodního rozměru naší organizace, abychom byli schopni nabízet programy a činnosti, které lépe reagují na potřeby jednotlivců. Tyto potřeby jsou také prioritami programu Erasmus+ v oblasti mobilit. Tématem mobilit našich pedagogů je vlastní prožitek, pouze přímou účastí člověk vhlédne do místní kultury a načerpá zkušenosti z jiných zemí.

Tři účastníci, kteří budou absolvovat metodologické kurzy, získají nové znalosti a zkušenosti v oblasti moderních vyučovacích metod. Dvě učitelky volily kurzy s tématem metody CLIL (Practical methodology for teachers working with CLIL, Methodology &ICT tools for teachers working with CLIL), které přispějí k inovacím ve výuce a k získání hlubšího vhledu do této problematiky. Jedna účastnice se zúčastní kurzu Methodology Revisited, Revitalized and Re-Energised, ve kterém získá nové nápady a aktivity do výuky pro motivaci žáků a zvýšení jejich zájmu o studium angličtiny, seznámí se s novými možnostmi využití ICT, které je nedílnou součástí výuky cizích jazyků. Všechny tři učitelky anglického jazyka (dvě učí angličtinu na 1. stupni a v MŠ, jedna na 2. stupni) si zásluhou metodologických kurzů zlepší své jazykové, profesní, sociální a komunikační kompetence.

Tito účastníci si v rámci projektu zvýší tyto kompetence:

Znalosti
- rozšíří si své sociální znalosti (vnímavost ke společenským konvencím a zvyklostem, využití jazyka v každodenních situacích)
- seznámí se se základními principy a pravidla metody CLIL
- dozví se, jak s metodou CLIL pracovat a jak na ni připravit žáky
- dozví se, jaké trendy a metody se používají v moderním vyučování

Dovednosti
- naučí se prakticky používat metodu CLIL
- zdokonalí své jazykové dovednosti

Postoje
- pochopí význam a důležitost inovací ve výuce
- pochopí principy metody CLIL ve vzdělávání jako prostředek pro zefektivnění a zatraktivnění výuky

Osm účastníků si studiem anglického jazyka v zahraničí (v Anglii a na Maltě) a celoročním studiem zlepší své jazykové kompetence a získá kulturní povědomí o dané zemi. Účast na této mobilitě přispěje k jejich osobnímu a profesnímu růstu a zvýšení motivace.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
SEMINÁŘ O KULTUŘE A ŽIVOTĚ NA MALTĚ A VE VELKÉ BRITÁNII

Účastníci prohloubili povědomí o kultuře a pravidlech chování cílové země účastí na semináři, který byl proveden 8. 6. 2017 rodilou mluvčí.-----------------------------------------------------------------------------------------------
V říjnu 2017 se na naší škole konaly „Podzimní dílničky“ (společné tvoření pro děti a rodiče), v rámci této akce proběhlo představení a prezentace aktivit programu Erasmus+.-----------------------------------------------------------------------------------------------
MALTA – SAN GWANN

V rámci projektu ERASMUS+ KA1 se Mgr. Darja Hoffmanová, Mgr. Lubomíra Špilová, Ing. Jana Hutová, Mgr. Martina Walachová, Mgr. Marie Molinová a Mgr. Renáta Kunzová měly možnost zúčastnit dvoutýdenních jazykově metodických kurzů na Maltě, která je známa svým otevřeným přístupem ke vzdělávání a širokou nabídkou kurzů zaměřených na výuku a vzdělávání v anglickém jazyce.
Studium probíhalo v jazykové škole Gateway School of English v městečku San Gwann. Intenzivní vzdělávací kurzy nebyly pouze zaměřeny na rozvoj jazykově komunikačních dovedností, ale především na nové jazykové metody a přístupy ve výuce, motivaci žáků, využití didaktických her a ICT, aktivity zaměřené na upevňování gramatických jevů apod. Zvláštní pozornost byla věnována výuce metodou CLIL. V teoretické části tohoto kurzu se účastníci seznámili s pojmy týkajícími se výuky metodou CLIL, způsobem a možnostmi jejího použití. V praktické části si vyzkoušeli role žáků a zadané úkoly plnily především z pozice dětí.
Jedna z dalších možností rozvoje jazykových dovedností, obzvlášť mluveného projevu, bylo ubytování v hostitelských rodinách, kde komunikovaly nejen se členy rodiny, ale i se studenty z různých zemí.
Ve volném čase poznávaly krásy Malty, která je plná historických památek a přírodních úkazů. Navštívily například hlavní město Valleta, jenž je zapsáno ve světovém dědictví UNESCO, historická města Mdinu a Rabat, přilehlé ostrovy Gozo a Comino. Všechny poznatky získané na fakultativních výletech, rovněž využijí ve výuce se žáky.

Celý absolvovaný kurz byl pro ně velice obohacující a přínosný nejen v profesním, ale i v osobním rozvoji.
              


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
VELKÁ BRITÁNIE - BOURNEMOUTH

Na přelomu července a srpna 2017 se  Mgr.Mária Kovaříková a Mgr.Beata Duspiva zúčastnily jazykového kurzu General English ve městě Bournemouth na jihu Velké Británie.
Hlavní náplní tohoto kurzu byl především rozvoj osobních jazykových a komunikativních schopností, se zaměřením na anglickou gramatiku, slovní spojení, správnou výslovnost, metodiku a využití učebních technik při práci s dětmi.
Všechna témata byla probírána velmi zajímavě s velkým přínosem do praxe - spousta tipů na hry, aktivity, práci s textem apod. Učitelé ve škole English 2000 byli velmi profesionální, inspirativní a velice příjemní, vše brali z pohledu moderní angličtiny i životního stylu současné generace. Během pobytu poznaly historii města Bath a legendu Stonehenge.
Se školou i pobytem byly velmi spokojené, považují to za pozitivní přínos pro jejich praxi i osobní život.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Závěrem chceme poděkovat možnosti účasti v projektu programu ERASMUS+ KA1, který nám pomohl s rozvojem jazykové vybavenosti pedagogů a vedení školy a zvýšením povědomí o různých evropských kulturách. Chceme, aby se naše škola zařadila do sítě evropských škol, které spolu spolupracují na žákovských projektech a zároveň sdílí pedagogické a metodické zkušenosti na všech úrovních.